ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการใช้สถานที่เพื่อการถ่ายทำสื่อประเภทต่างๆ  
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง ผลการเสนอราคาเช่าพื้นที่ประกอบการร้านค้าภายในอาคารศูนย์การเรียนรู้อเนกประสงค์ (ครั้งที่ 2)  
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การให้เช่าพื้นที่ประกอบการร้านค้าภายในอาคารศูนย์การเรียนรู้อเนกประสงค์ (ครั้งที่ 2)  
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการใช้สถานที่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การบริหารจัดการและหลักเกณฑ์ในการจัดเก็บค่าสาธารณูปโภค  
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การจัดซื้อน้ำดื่มทะเลแก้ว พ.ศ.2562  
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง ผลการเสนอราคาเช่าพื้นที่ประกอบการร้านค้าภายในอาคารศูนย์เรียนร้อเนกประสงค์