ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการใช้สถานที่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การบริหารจัดการและหลักเกณฑ์ในการจัดเก็บค่าสาธารณูปโภค  
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การจัดซื้อน้ำดื่มทะเลแก้ว พ.ศ.2562  
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง ผลการเสนอราคาเช่าพื้นที่ประกอบการร้านค้าภายในอาคารศูนย์เรียนรู้อเนกประสงค์