นายสุรินทร์ วิจิตรพงษา
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
ประธานกรรมการ
 
นางบุษยมาศ แสงเงิน
ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล
รองประธานกรรมการ
 
รศ.ดร.เทียมจันทร์  พานิชย์ผลินไชย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 
ศ.ดร.ดร.ธวัชชัย  ศุภดิษฐ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นายประจินต์  เมฆสุธีพิทักษ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 
รศ.ดร.ดร.อานนท์  เที่ยงตรง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นางเอมอร กมลวรเดช
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
กรรมการ
 
นางสาวประนอม หาญจริง
ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
กรรมการ
 
นายอำพน กลีบปาน
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
กรรมการ
 
นางสาวนิภา  ชื่นทองมอญ 
ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งกองมาตรฐานวิชาการฯ
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช
ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการ
 
นางสาวพรทิพย์ วัฒรัชนากูล
ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งกองคลัง
กรรมการ
 
นายอนิรุทธ์ ชัยเสวก
ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งกองส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬา
กรรมการ
 
ว่าที่เรืออากาศตรี ดร.บัญชา สำรวยรื่น
ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ
กรรมการ
 
นายรัฏฐชัย สายรวมญาติ
ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง
กรรมการ
 
นางเพ็ญศรี  มีพยุง
ผู้อำนวยการกองกลาง
กรรมการและเลขานุการ