นายสุรินทร์ วิจิตรพงษา
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
ประธานกรรมการ
 
 
นางบุษยมาศ แสงเงิน
ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล
รองประธานกรรมการ
 
นางเอมอร กมลวรเดช
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
กรรมการ
 
   
นางสาวประนอม หาญจริง
ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
กรรมการ
 
นายอำพน กลีบปาน
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
กรรมการ
 
นางสาวนิภา  ชื่นทองมอญ 
ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งกองมาตรฐานวิชาการฯ
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติพนธ์ ศรีสวัสดิ์
ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการ
 
นางสาวพรทิพย์ วัฒรัชนากูล
ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งกองคลัง
กรรมการ
 
นางสาวพนาวัน เปรมศรี
ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งกองจัดการทรัพย์สินและสวัสดิการ
กรรมการ
 
 
นางเพ็ญศรี  มีพยุง
ผู้อำนวยการกองกลาง
กรรมการและเลขานุการ