นายสุรินทร์ วิจิตรพงษา
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
ประธานกรรมการ
 
 
นางบุษยมาศ แสงเงิน
ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล
รองประธานกรรมการ
 
นางเอมอร กมลวรเดช
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
กรรมการ
 
   
นางสาวประนอม หาญจริง
ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
กรรมการ
 
นายอำพน กลีบปาน
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
กรรมการ
 
นางสาวนิภา  ชื่นทองมอญ 
ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งกองมาตรฐานวิชาการฯ
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช
ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการ
 
นางสาวพรทิพย์ วัฒรัชนากูล
ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งกองคลัง
กรรมการ
 
นายอนิรุทธ์ ชัยเสวก
ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งกองส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬา
กรรมการ
 
-
ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ
กรรมการ
 
ว่าที่ร้อยตรี ศักย์ชัย เพชรสุวรรณ
ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง
กรรมการ
 
นางเพ็ญศรี  มีพยุง
ผู้อำนวยการกองกลาง
กรรมการและเลขานุการ