แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการตามพันธกิจของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2561  
แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา และบุคลากร ต่อการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ของสำนักงานอธิการบดี