นางปาริชาติ อินทรพุก
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
ประธานกรรมการ
 
นายอำพน กลีบปาน
ผู้อำนวยการกองกลาง
กรรมการ
นางเอมอร กมลวรเดช
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
กรรมการ
 
   
นางสาวจุฑามาศ ชัญญะพิเชฏฐ์
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
กรรมการ
 
นายมนต์นิรันดร์ ประสิทธิผล
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล
กรรมการ
 
นายอำพน กลีบปาน
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
กรรมการ
 
 
นางอรทัย ยิ้มอ่ำ
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งกองคลัง
กรรมการ