ประกาศ เรื่อง การบริหารจัดการและหลักเกณฑ์ในการจัดเก็บค่าสาธารณูปโภค
  ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายงบดำเนินงานเงินรายได้ : หมวดค่าตอบแทน
    ใช้สอย และวัสดุรวมถึงรายจ่ายที่กำหนดให้เบิกจ่ายจากหมวดอื่นใดในลักษณะ
    ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ พ.ศ.2566
  คำสั่ง เรื่อง มอบอำนาจและภารกิจให้คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก
    ที่มีตำแหน่งเทียบเท่าคณะ และผู้อำนวยการสำนักงานอธิกาบดี ปฏิบัติราชการแทน
     
   
   
 
 
 
 
 
 
 
     
 
   
 
   
 
       
 
       
     
       
     
       
       
       
       
2