รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ครั้งที่ 6(1/2565)  
  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ครั้งที่ 5(1/2564)