สรุปมติการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ครั้งที่ 4(1/2563)