รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ครั้งที่ 41(1/2566)  
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ครั้งที่ 40(3/2565)  
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ครั้งที่ 39(2/2565)  
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ครั้งที่ 38(1/2565)  
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ครั้งที่ 37(5/2564)  
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ครั้งที่ 36(4/2564)  
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ครั้งที่ 35(3/2564)  
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ครั้งที่ 34(2/2564)  
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ครั้งที่ 33(1/2564)